Mgr. Petra Červená vyštudovala sociálnu prácu a od roku 2011 pracuje s ľuďmi bez domova. Začínala počas štúdia v programe Streetwork a bola súčasťou tímu, ktorý rozbiehal terénnu sociálnu prácu pod OZ Vagus pri jeho vzniku. Po ukončení štúdia rozbiehala spolu s tímom novovzniknuté denné centrum pre ľudí bez domova Domec, v ktorom sa po dvoch rokoch na pozícii sociálnej pracovníčky stala koordinátorkou. Od roku 2019 je na pozícii programovej riaditeľky a zodpovedá za prácu s ľuďmi bez domova v troch programoch Streetwork – terénna sociálna práca, Domec – nízkoprahové denné centrum a Medzimiesto – integračný program. Od roku 2011 absolvovala množstvo vzdelávaní zameraných ma cieľovú skupinu ľudí bez domova a v roku 2020 vyučovala predmet Práca s ľuďmi bez domova ma Pdf UK v odbore Sociálna práca.

Ing. PhDr. Peter Daubner je politológ, politický filozof a ekonóm. V súčasnosti pôsobí vo funkcii štátneho radcu pre európske záležitosti v Kancelárii Národnej rady SR a na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Špecializuje sa na neo- a post-marxistickú politickú a sociálnu filozofiu, environmentálne myslenie, marxistickú ekonómiu kapitalizmu, teórie demokracie, zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a teórie medzinárodných vzťahov. Je spoluautorom vedeckej monografie „Eseje o sociálnom občianstve“ (Nitra, 2015), autorom knihy „Metastázy globálneho kapitalizmu“ (Martin, 2017), editorom a spoluautorom monografie „Budúcnosť Európy: Cesta k post-kapitalizmu?“ (Bratislava, 2018) a spoluautorom monografie „Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom“ (Bratislava, 2020). Je členom pražského združenia SOK – Sdružení pro levicovou teorii. Spolupracuje s nadáciami Rosa-Luxemburg-Stiftung a Friedrich-Ebert-Stiftung.

Mgr. Daniel Gerbery, PhD. je sociológ, venuje sa analýzam chudoby, sociálnych nerovností, sociálnej mobilite, analýzam sociálnej a rodinnej politiky. Zaoberá sa ekonomickou sociológiou a sociológiou práce. Pôsobí na Katedre sociológie FiF Univerzity v Bratislave. Popri tom sa aplikovanému výskumu venuje aj na Inštitúte pre výskum práce a rodiny.

Barbora Holubová, PhD. je výskumníčkou v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI) v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá aplikovaným sociálnym výskumom v oblasti trhu práce, sociálnych politík, sociálnych a rodových nerovností a rodovej rovnosti vo vede a výskume. Vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj doktorandský titul so špecializáciou na sociologickú metodológiu, aplikovanú kvantitatívnu analýzu a sociológiu politiky. Pred vstupom do CELSI pracovala v Inštitúte pre výskum práce a rodiny na Slovensku a v Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť v Litve. Podieľala sa na mnohých národných a medzinárodných výskumných projektoch v oblasti sociálneho začlenenia, rodovej nerovnosti, harmonizácie administratívnych údajov na Európskej úrovni, vývoja štandardizovaných a komplexných ukazovateľov a merania násilia. Spolupracuje s feministickými mimovládnymi organizáciami v oblasti reprodukčného zdravia a násilia páchaného na ženách.

Ing. Alexandra Kárová je výkonná riaditeľka občianskeho združenia Vagus, ktoré sa od roku 2011 zameriava na prácu s ľuďmi bez domova a ukončovanie bezdomovectva. Vyštudovala podnikovú ekonomiku a manažment na Paneurópskej vysokej škole.

Mgr. art. Zuzana Kepplová, PhD. je redaktorka publicistiky a komentátorka denníka SME. PhD získala na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde sa venovala problematike subkultúr. Rodovým teóriám sa okrem CEU venovala aj na FiF UK. K témam stredoeurópskej identity publikovala na portáli Visegrad Insight. Je tiež autorkou troch prozaických kníh, v ktorých sa venuje emigračnej ponovembrovej skúsenosti.

Ing. Ľudmila Kolesárová vyštudovala Podnikovo-hospodársku fakultu EU, odbor marketing manažment. Pochádza zo Spiša, kam sa aj vrátila žiť po návrate zo zahraničia. Jedenásť rokov pôsobila ako marketingová manažérka najväčšej slovenskej nefiremnej charity Dobrý anjel, ktorá každý mesiac pomáha trom tisícom rodín, ktoré choroba dostala do finančnej tiesne. O svojej práci, chorobe a chudobe roky blogovala a za sériu blogov na tieto témy dostala aj Novinársku cenu. Za svoju prácu a aktivizmus získala titul Slovenka roka a Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. Stála za viacerými občianskymi kampaňami a iniciatívami. Dnes pôsobí ako projektová manažérka a redaktorka Denníka N, venuje sa sociálnym témam a počas pandémie zastrešovala projekt Zasiahnutí koronou. Ten sa snažil sériou textov a online poradní pomôcť zamestnancom a živnostníkom zvládnuť náročné obdobie pandémie. Okrem toho pokrýva tému rodičov samoživiteĺov a ich sociálnych problémov

Mgr. Ján Košč je nezávislý sociálno-ekonomický analytik, odborár a občiansky aktivista, Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na komparatívne hodnotenie zamestnaneckého prostredia na Slovensku zo sociálneho, zdravotného a ekonomického pohľadu. Venuje sa aj problematike odborovej organizovanosti, pokrytia kolektívnymi zmluvami, zefektívňovania kolektívneho vyjednávania, politike nízkych miezd, minimálnej mzde, daňovo-odvodovému zaťaženiu, zvyšovaniu príjmovej a majetkovej nerovnosti, pracovnej migrácii a masmediálnej manipulácii. Je autorom viacerých publikácií – „Mýty a fakty o daňovo-odvodovom zaťažení na Slovensku“, „Mýty a fakty o vplyvoch zvyšovania minimálnej mzdy“ „Urobili sme všetko? Pomôže nám už len dovoz pracovnej sily zo zahraničia?“ a vo svojej najnovšej knihe „(R)evolúcia pracovného času alebo mýty a fakty o jeho skracovaní“ sa venuje problematike skracovania pracovného času. Je spoluzakladateľom OZ Pracujúca chudoba a koordinátorom Asociácie sociálno-ekonomických analytikov. Pravidelne publikuje v denníku SME a v kultúrno-spoločenskom magazíne POLE, príležitostne aj v Denníku N a Pravde.

Mgr. Alena Krempaská je programová riaditeľka Inštitútu ľudských práv. Vyštudovala politické vedy a európske štúdiá na Science Po Dijon a FSEV UK Bratislava. Prednostne sa venuje témam sociálnych, ekonomických a kultúrnych práv, ženských práv, LGBT práv a boju proti extrémizmu. Je spoluautorkou viacerých publikácií zameraných na vzdelávanie študentov stredných škôl, o. i. „Zvyšovanie odolnosti mladých voči extrémizmu rozvíjaním kritického myslenia a pochopenia kognitívnych skreslení“, či publikácie „Férová štátna a verejná správa: Odporúčania pre zvýšenie rodovej rovnosti vo vyšších riadiacich pozíciách verejnej správy“ určenej pre tzv. decision-makers. Spolupracovala na viacerých kampaniach na posilnenie ľudskoprávneho povedomia („#pravdaoromoch“, anti-cena „Homofób roka“ a i.). Je pravidelnou komentátorkou denníka Pravda, publikovala aj text v New York Times či v českých médiách.

Ing. Anton Marcinčin, PhD. je ekonóm a venuje sa regionálnemu rozvoju. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu ČVUT Praha, CERGE-EI Praha a výskumné pobyty na Tinbergenovom inštitúte a LSE. Ako ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a Slovinsko (2000 – 2008) sa podieľal na príprave a realizácii reštrukturalizačného programu podnikov a bánk a reformy riadenia verejných financií a vypracovaní správ o životnej úrovni a trhu práce. Bol podpredsedom KDH (2009 – 2011) a poslancom NR SR (2010 – 2012). Ako poradca ministra financií (2012 – 2019), ministra vnútra (2012 – 2015) a ministra školstva (2015 – 2016) viedol aktivity pre zlepšovanie podnikateľského prostredia Doing business, rozvoj regiónov, zvyšovanie kapacít materských a základných škôl a vytvorenie siete zdravotných osvetárov pre vylúčené komunity. V roku 2015 vytvoril koncept najmenej rozvinutých okresov a ako splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy (2016 – 2018) ho v dvanástich okresoch realizoval. Bol poradcom predsedu Prešovského kraja (2018 – 2019) a povereným generálnym riaditeľom sekcie regionálneho rozvoja a sekcie investícií MIRRI (2020). V roku 2021 založil iniciatívu „Regionálny rozvoj teraz!“. Publikoval desiatky odborných článkov a kníh, od roku 2007 pravidelné stĺpčeky v Hospodárskych novinách a od roku 2015 v Pravde.

Mgr. Ján Ruman, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Okrem výučby sa momentálne vedecko-výskumne venuje problematike politického extrémizmu a ústavodarnej činnosti na Slovensku. Medzi hlavné oblasti, ktorými sa zaoberá, patria sociálne teórie, politická sociológia a sociálna filozofia. Je stálym členom OZ Pole, OZ Pracujúca chudoba a OZ Res Publica.

Mgr. Peter Takáč, PhD. je filozof, publicista a občiansky aktivista. Doktorát získal na PF UK v Prahe. Zaoberá sa kritikou ideológie a filozofiou a psychoanalýzou Slavoja Žižeka. Publikuje pre denník Pravda, magazín Pole a portál Slovo. Organizuje prednášky a diskusie na sociálne a ekologické témy.