Najprv sa pozrite, čo za zmluvu máte. Dôležité je, či máte riadnu pracovnú zmluvu. Ak máte uzavretú pracovnú zmluvu, potom hore v hlavičke nájdete napísané niečo ako „Pracovná zmluva uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov“.

Ak chce s vami zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, má v zásade 2 hlavné možnosti

 1. Dohoda o skončení pracovného pomeru
 2. Výpoveď

DOHODA

Poďme k prvému bodu. Zamestnávateľ vám môže navrhnúť uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru. To je to, keď sa hovorí, že ste skončili „na dohodu“. Už od slova DOHODA vám musí byť jasné, že s tým musíte súhlasiť obaja, že to musíte podpísať obaja. Dohoda je od slova dohodnúť sa a to znamená, že bez vášho podpisu k žiadnej dohode nedošlo.

K podpisu vás zamestnávateľ nemôže nútiť. Nedajte sa do žiadneho podpisu dohody zbrklo dotlačiť. Nie ste povinný nič podpisovať. Ak zamestnávateľ potrebuje váš podpis, znamená to, že ste vo výhode, že ten podpis nemusíte dať zadarmo. Minimálne si môžete vyžiadať čas na preštudovanie dohody, na jej odfotenie. Vyjadriť sa môžete aj zajtra. Ak vám dohodu nebude chcieť dať k nahliadnutiu alebo si ju nebudete môcť zobrať so sebou, tak ju proste nepodpisujte. Žiadne také, že ale on povedal, že to musím podpísať teraz. Nepodpisujte nič pod nátlakom.

Pamätajte: nič také ako výpoveď dohodou neexistuje. Dohoda je niečo iné a výpoveď je niečo iné. Oboma spôsobmi sa síce končí pracovný pomer, ale sú to rôzne mechanizmy s inými právnymi účinkami.

Vy nedostávate výpoveď dohodou. Vy dostávate návrh dohody, ktorú buď môžete prijať alebo neprijať alebo prijať za iných podmienok (napríklad iný dátum ukončenia pracovného pomeru alebo iná výška odstupného).

Ak nechcete skončiť k uvedenému dátumu alebo ak nechcete skončiť vôbec, proste dohodu nepodpisujte.. Ak dohodu, s ktorou nie ste spokojný alebo spokojná, podpíšete, následne vám už nepomôže ani svätená voda. Pamätajte: máte právo dohodu neprijať a tým pádom nepodpísať!

Takáto dohoda by mala byť pre vás férová. Malo by v nej byť uvedené odstupné aspoň v takej sume, aké by ste mali mať podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Dohoda nemá byť podpisovaná spätne. Bežne sa snažia zamestnávatelia takto „dohodnúť“ napríklad aj mesiac dozadu, ale snáď si nechcete spätne doplácať odvody. To je voči vám nefér.

Nikdy a za žiadnych okolností vás nemôžu nútiť k podpísaniu dohody, nemáte povinnosť žiadnu dohodu podpisovať a obzvlášť nie takú, s ktorou nesúhlasíte a ktorú ste nemali dostatok času si prečítať, porozumieť jej alebo ju skonzultovať.

VÝPOVEĎ

Môže sa ale samozrejme stať, že ak s dohodou nesúhlasíte, zamestnávateľ vám môže dať výpoveď. Už zo slova výpoveď je zrejmé, že to bude niečo iné než dohoda. Kým pri dohode sa spolu navzájom dohodnete a dokument navzájom podpíšete, tak výpoveď je jednostranná. Zamestnávateľ sa rozhodol, napísal výpoveď, doručil vám ju a odvtedy má právne účinky.

Čiže výpoveď nepodpisujete, nemusíte s ňou súhlasiť, stačí, že vám ju zamestnávateľ doručí. Výpoveď je platná a účinná odo dňa, kedy sa vám dostala do rúk. Môžete ju fyzicky dostať osobne na pracovisku, môžete ju dostať poštou. Nemyslite si, že sa výpovedi vyhnete, ak si ju zámerne na pošte nepreberiete. Ak sa výpoveď vráti poštou zamestnávateľovi ako nedoručená, platí, ako keby doručená bola, s platnosťou odo dňa, keď sa zamestnávateľovi zásielka vrátila

Po tom, čo si výpoveď na pošte vyberiete, alebo čo vám ju dá zamestnávateľ do rúk a vy mu len podpisom potvrdíte prevzatie, od tohto dátumu nastávajú účinky výpovede. Napríklad ak ste výpoveď dostali 15.5. a máte výpovednú dobu dva mesiace, tak tá začne plynúť nasledujúci mesiac – od 1. júna a skončí poslednými júlovým dňom, čiže 31. júla. Výpovedná doba sa líši podľa toho, ako dlho pracujete u zamestnávateľa, pozrite v Zákonníku práce § 62.

Vo výpovedi musí zamestnávateľ uviesť výpovedný dôvod, prečo s vami pracovný pomer rozväzuje, inak by bola výpoveď neplatná a mohli by ste ju žalovať na súde.

Pamätajte, že zamestnávateľ nemá neobmedzené množstvo dôvodov, prečo s vami môže pracovný pomer skončiť. Nemôže vám dať výpoveď len tak, lebo chce alebo že ste mu nesympatický.

Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď len z týchto dôvodov:

 • Ruší sa celá firma alebo jej časť

 • Premiestňuje sa a vy nesúhlasíte s tým, aby ste chodili do iného miesta, kam sa firma presúva

 • Spraví organizačné zmeny a vy sa stanete nadbytočným, už vás nepotrebuje

 • Vzhľadom na zdravotný stav podľa lekárskeho posudku už nemôžete vykonávať doterajšiu prácu

  Ak Vám dáva výpoveď alebo sa s vami dohodne na skončení z týchto vyššie uvedených dôvodov, máte nárok na odstupné.

 • Nespĺňate predpoklady (napríklad sa medzičasom zo zákona vyžaduje vyššia kvalifikácia, ktorú nemáte a nemôžete získať)

 • Boli ste odvolaný/á z funkcie, pričom menovanie do funkcie bolo predtým potrebné na to, aby pracovný pomer vôbec mohol vzniknúť

 • Nespĺňate požiadavky na riadny výkon práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise – teda, že nespĺňate interný predpis, o ktorom ste vedeli a boli o ňom riadne informovaný (napr. zamestnávateľ má nového zahraničného klienta a vy neviete cudzí jazyk, ktorý je zrazu na vašej pozícii potrebný, atď)

 • Neuspokojivo plníte pracovné úlohy. Pritom treba povedať, že o nárokoch na váš výkon musíte byť vopred informovaný/á a úlohy musia byť splniteľné. Pokiaľ je zamestnávateľ nespokojný s vašim výkonom, pred výpoveďou je povinný Vám dať písomné upozornenie, v ktorom vám vysvetlí, prečo je nespokojný s vašim výkonom a musí vám dať primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov, čiže nie že “do zajtra”. Vy môžete na upozornenie odpovedať a ak nie je férové, resp. nie je v súlade s normálnymi postupmi vo firme a krivdí sa vám, môžete sa písomne obhájiť a žiadať o stiahnutie upozornenia. Pokiaľ upozornenie akceptujete a neodstránite nedostatky – nezlepšíte výkon v primeranom čase, môže vám zamestnávateľ dať výpoveď.

 • Okamžite s vami môže skončiť pracovný pomer, iba ak ste hrubo porušili pracovnú disciplínu. Čo presne to znamená, to by malo byť uvedené vo vašom pracovnom poriadku. Napríklad pokiaľ ste hrubo porušili pracovnú disciplínu (napr. krádežou, prišli ste do práce opitý), môže s vami okamžite skončiť pracovný pomer. Tu sa ale tiež zisťuje, či ide naozaj o závažné porušenie. Napríklad ak 20 rokov poctivo pracujete a včera ste oslavovali narodenie vnuka a dnes z vás trochu tiahne, je to rozdiel, ako keď máte 30 rokov, nemáte žiadne deti a iba ste sa rozhodli vyhodiť si z kopýtka priamo v práci.

ROZDIEL MEDZI DOHODOU A VÝPOVEĎOU TEDA JE:

Na dohode sa musíte dohodnúť a musíte s ňou súhlasiť, aby bola platná. Ak vám nevyhovuje, nemôžte byť nútený ju podpísať.

Výpoveď vám dáva zamestnávateľ jednostranne a k tomu už váš súhlas nepotrebuje. Výpoveď vám musí iba doručiť a dostať ju do vašich vlastných rúk.

Dohoda sa končí k dohodnutému dátumu, napríklad, že končíte o tri dni. Nie je tu žiadna výpovedná doba (keďže to nie je výpoveď).

Na výpoveď sa ale výpovedná doba vzťahuje. V prípadoch, keď končíte z dôvodov vymenovaných v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo c), je pri dohode vyššie odstupné (ale žiadna výpovedná doba) ako pri výpovedi (ale tu je zase aj výpovedná doba).

Odstupné nájdete v § 76 Zákonníka práce. V odseku 1 je odstupné, keď sa pracovný pomer končí výpoveďou. V odseku 2 je odstupné, keď sa končí dohodou.

Výpovednú dobu zase nájdete v § 62 Zákonníka práce.

VYHRÁŽKY VÝPOVEĎOU

Zamestnávateľ sa vám nemôže vyhrážať výpoveďou ani ak od vás chce podpísať dohodu o skončení alebo dodatok k pracovnej zmluve. Môže vás ale korektne informovať, že napríklad nepodpísaním dohody bude postupovať vydaním výpovede, pretože ste naozaj napríklad nadbytočný/á. Musíte vycítiť, či ide iba o sprosté vyhrážanie a kde zamestnávateľ korektne informuje, ako bude postupovať. Nesmie vám dávať bezprávne vyhrážky a hlavne nesmie podmieňovať podpis hocičoho nejakou finančnou sankciou. Zákonník práce finančné postihy nepozná a nedovoľuje ich (s výnimkou, ak ste zodpovedný/á za spôsobenú škodu).

Publikované 04.07.2020