Mzda môže byť dohodnutá ako viaczložková. Môže ísť o tzv. fixnú (základnú) časť mzdy a variabilnú (výkonovú) časť, závislú od výkonu, osobného hodnotenia alebo napríklad hospodárskych výsledkov firmy.

Na fixnú časť máte nárok po odpracovaní pracovného času (celého alebo časti mesiaca) bez ohľadu na váš výkon.

Variabilná zložka závisí od toho, ako ju máte definovanú v zmluve alebo v internom predpise (napríklad v Smernici o odmeňovaní, aj keď podotýkame, že mzdové podmienky a všetky zložky mzdy nemajú byť určované smernicami, ale dohadované v pracovných alebo kolektívnych zmluvách).

V zmluvách bývajú často variabilné zložky definované veľmi vágne.

Je dôležité, aby ste sa dobre informovali o tom, na základe čoho a na základe akých ukazovateľov vám je vyplácaná variabilná zložka. Inak pri podpise zmluvy nezískate zrozumiteľnú informáciu o tom, ako sa vlastne bude vaša mzda vypočítavať a teda s akým príjmom vôbec môžete rátať.

Ak je variabilná zložka meraná od výkonu, musí byť jasne definované, čo ten výkon znamená. Napríklad pri výrobe 100 ks výrobku vám patrí 100%-ný bonus, pri 80 ks 80% atď. Tieto ciele musia byť splniteľné a musíte mať pre ne vytvorené riadne pracovné podmienky a objektívne predpoklady, t.j. nemôžu od vás napríklad žiadať uzatvorenie 10 zmlúv so zákazníkmi za deň, ak základom pre ich uzatvorenie sú stretnutia s ľuďmi, ale vy ste doma na home office kvôli korone.

Ak sú bonusy uvedené vágne, podľa rozsudkov slovenských súdov nemôže byť takáto formulácia na škodu zamestnanca. Inými slovami, nemôže byť slabé a nejasné definovanie podmienok na získanie variabilnej zložky vašou chybou a preto vám táto zložka bude automaticky patriť celá.

Zákonník práce nepozná ani termín „nenárokovateľná“ zložka mzdy. Nič také ako nenárokovateľná zložka mzdy neexistuje. Všetky zložky mzdy dohodnuté v zmluve sú nárokovateľné, pretože majú byť odvodené od reálnych kritérií. Ak ide aj o prémie z hospodárskych výsledkov, musí byť interne definované, od akej úrovne hospodárskych výsledkov vám aké prémie patria. Ak je povedzme mesačný obrat 5% a za to vám patrí 50 eur odmeny, nemôže sa zamestnávateľ vyhovárať, že je to na jeho dobrovoľnom zvážení, či vám ju vyplatí alebo nie. Nevyplatenie takejto mzdy by ste si mohli vymáhať.

Ak aj v zmluve máte klauzulu o tom, že variabilná zložka mzdy je „nenárokovateľná a závisí od rozhodnutia vedúceho pracovníka“, takáto klauzula nemá oporu v Zákonníku a je neplatná.

Pokiaľ vo firme nemáte jasne definované a merateľné požiadavky na výkon, trvajte na tom a sám/a alebo spolu s odbormi vyjednajte so zamestnávateľom zadefinovanie týchto požiadaviek.

Publikované 04.07.2020